document.write('
') 陆龟蒙《奉和袭美太湖诗二十首。崦里》 - 诗词名句

诗词歌赋_诗词鉴赏_诗词名句

陆龟蒙《奉和袭美太湖诗二十首。崦里》

山横路若绝,转楫逢平川。川中水木幽,高下兼良田。
沟塍堕微溜,桑柘含疏烟。处处倚蚕箔,家家下鱼筌。
騃犊卧新fO,野禽争折莲。试招搔首翁,共语残阳边。
今来九州内,未得皆恬然。贼阵始吉语,狂波又凶年。
吾翁欲何道,守此常安眠。笑我掉头去,芦中闻刺船。
余知隐地术,可以齐真仙。终当从之游,庶复全于天。

上一篇:皮日休【泰伯庙】古诗原文、翻译赏析

下一篇:陆龟蒙【弩俞】古诗原文、翻译赏析